امروز

سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر امیر فتحی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق الکترونیک
شماره تلفن
دکتر محمد بشیرپور
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
مهندسی برق الکترونیک-ادوات نیمه هادی
شماره تلفن
دکترداود حبیبی نیا
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
هندسی برق قدرت با گرایش ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت
شماره تلفن
دکتر سارا پورمحمد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - مخابرات
مدرک تحصیلی
شماره تلفن
دکتر سعید شهریوری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
کامپیوتر - نرم‌افزار
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی کامپیوتر
شماره تلفن

Pages