امروز

یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان ارشد گرایش الکترونیک قدرت

تاریخ دقیق امتحان درس طراحی سیستم های برق خورشیدی  96/10/24 ساعت 9 صبح می باشد.