امروز

دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلاعیه گروهبندی آزمایشگاهای گروه برق و کامپیوتر

  

محل مراجعه برای گروهبندی: ساختمان آزمایشگاههای دانشکده برق کامپیوتر