امروز

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه گروهبندی آزمایشگاهای گروه برق و کامپیوتر

  

محل مراجعه برای گروهبندی: ساختمان آزمایشگاههای دانشکده برق کامپیوتر