امروز

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

بسمه تعالی

لیست دانشجویان قبول شده در کنکور ارشد به شرح زیر می باشد:

گروه کامپیوتر: 

آقای یاشار شاهی، دانشگاه صنعتی شریف

آقای وحید شهریوری، دانشگاه صنعتی شریف

آقای محمد افتخاری، دانشگاه تهران

آقای سید مهدی سلیمان نژاد، دانشگاه تهران

آقای میلاد نصیری دانشگاه صنعتی اصفهان

خانم حمیده علیزاده دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

آقای رحمت جعفری، دانشگاه شهید بهشتی

آقای مهدی سلیمان نژاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

آقای روزبه مهدیخانی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 
آقای صهیب محمدی: دانشگاه صنعتی ارومیه
 
 
قبولی ها از طریق استعداد درخشان :
 
خانم الهه انصاری، دانشگاه ارومیه
 
خانم مریم اسدی، دانشگاه شیراز

 

گروه برق الکترونیک:

 

گروه برق قدرت:

 

گروه برق مخابرات: