امروز

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مهندسی برق ورودی 94

 

دانشجویان ورودی 94 که فرم تعیین گرایش را تکمیل نکرده اند بایستی تا تاریخ 97/08/21 نسبت به تکمیل این فرم اقدام نمایند. درصورتیکه دانشجویی فرم مربوطه را تکمیل ننماید گروه برق به اختیار خود آن دانشجو را تعیین گرایش خواهد کرد. 

شما می توانید این فرم را از قسمت فرم های سایت دانشکده دانلود و بعد از تکمیل به اینجانب تحویل نمائید.

نیک زاد