امروز

پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

به نام خدا

 برای مشاهده نتایج تعیین گرایش دانشجویان رشته مهندسی برق ورودی 94 می توانید فایل زیر را دانلود کنید.

(دانلود)