امروز

چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

بر اساس تصمیم هیات رئیسه محترم دانشگاه از تابستان 98 مدیریت دانشکده های فنی و مهندسی برق و کامپیوتر و فناوریهای پیشرفته تجمیع و منبعد این مجموعه توسط یک رئیس و دو معاون (آموزشی و پژوهشی) اداره میگردد