امروز

شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

کارکنان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نام محل کار سمت تلفن

فرهاد موسی نژاد

کارشناس آزمایشگاه

ناهید موسوی

کارشناس کامپیوتر

4275

Pages