امروز

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
نام دانشجو: 
مهسا چهل تاری
عنوان پایان نامه : 
زمانبندی جريانهای کاری بلادرنگ در سیستمهای اينترنت اشیاء مبتنی بر محاسبات مه- ابر
مکان: 
اسکایپ
تاریخ دفاع: 
1399/06/29
ساعت: 
16:00