امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر عملكرد محصول گندم دیم شهرستان ارومیهاساتید راهنما: دکتر صالح یوسفی – دکتر لیلا شریفیاستاد مشاور :دکتر مهدی قیاسیهیئت داوران : دکتر جمشید باقرزاده – دکتر اصغر اصل اصغریان

نام دانشجو: 
محمد پورحسین
عنوان پایان نامه : 
بررسی تاثیر نوسانات اقلیمی بر عملكرد محصول گندم دیم شهرستان ارومیه
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
https://join.skype.com/GgY8TrXnuloO
تاریخ دفاع: 
1400/11/27
ساعت: 
13:00