امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

مجازيسازي عملكردهاي شبكه به جاي استفاده از دستگاههاي اختصاصي براي پياده سازي عملكردها يك روش كارا براي مديريت شبكه هاي امروزي است. مسأله نگاشت VNFها، عبارت است از جايگذاري بهينه  VNFبر روي زيرساخت به طوري كه باعث كاهش هزينه، افزايشنسبت پذيرش تقاضا، جلوگيري از هدررفتن منابع شبكه و غيره شود. از آنجايي كه مسأله جايگذاري  VNFيك مسأله  NP-Hard ميباشد بايد با استفاده از راه حلهاي ابتكاري و فرا ابتكاري حل شود. در اين پايان نامه الگوريتم فراابتكاري چند هدفه تحت عنوان الگوريتم ژنتيك مرتبسازي نامغلوب)(NSGAIIبراي حل مسأله جايگذاري  VNF استفاده ميشود. هدف آن است كه VNFها بر روي ميزبانهاي فيزيكي قرار گيرند به گونه اي كه اولا تأخيركمينه شود ثانيا تعداد ميزبانهاي استفاده شده به حداقل برسد. جهت نشان دادن قدرت و كارايي الگوريتم ارائه شده، نتايج حاصل از شبيه سازي NSGAII را با نتايج الگوريتم ژنتيك مقايسه ميكنيم. نتايج شبيه سازي برتري رويكرد  NSGAII را از نظر معيارهاي مهمي مانند زمان اجرا، تعداد ميزبانهاي فيزيكي فعال )روشن( و تأخير بين ميزبانهاي فيزيكي فعال نشان ميدهد.واژه هاي كليدي: مجازيسازي عملكرد شبكه، بهينهسازي چندهدفه، الگوريتم ژنتيك مرتبسازي نامغلوب، جايگذاري عملكرد شبكه مجازي، شبكه هاي مبتني بر نرم افزاراساتيد راهنما: دكتر اصغر اصغريان اصل، دكتر صالح يوسفيهيئت داوران: دكترجمشيد باقرزاده، دكتر مهديس اسلام نور

نام دانشجو: 
محمدحسين ايزانلو
عنوان پایان نامه : 
جايگذاري بهينه زنجيره خدمات در شبكه با قابليت مجازي سازي
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
https:/join.skype.com/LadWcyBpVMAf
تاریخ دفاع: 
1400/11/30
ساعت: 
12:00