امروز

سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر خیراله حدیدی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق الکترونیک
شماره تلفن
دکتر عبداله خویی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی مهندسی الکترونیک
شماره تلفن
دکتر ابراهیم عباسپور ثانی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق الکترونیک
شماره تلفن
دکتر مرتضی موسی زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی مهندسی الکترونیک
شماره تلفن
دکتر سعید افرنگ
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی مهندسی برق (نانوالکترونیک)
شماره تلفن
دکتر داریوش نظرپور
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر مرتضی فرسادی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر بهروز طوسی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر وحید تلاوت
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر سجاد گلوانی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن

Pages