امروز

چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

کارکنان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نام محل کار سمت تلفن

فاطمه دلپسند

کارشناس آموزش

4210

مجید نیکزاد

کارشناس آزمایشگاه

رحیم برزگری

کارشناس آزمایشگاه

فرهاد موسی نژاد

کارشناس آزمایشگاه

معروف الدین صالحی

کارشناس آزمایشگاه

احسان نصراله پور

کارشناس فناوری اطلاعات

4214

ناهید موسوی

کارشناس کامپیوتر

4275

زهرا قدیری

کارشناس آموزش

4206

فرخنده فرامرزی

کارشناس مسئول آموزش

4208

نادر جعفرزاده

مسئول امور عمومی