امروز

سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

کارکنان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نام محل کار سمت تلفن

مجید نیکزاد

کارشناس آزمایشگاه

رحیم برزگری

کارشناس آزمایشگاه

فرهاد موسی نژاد

کارشناس آزمایشگاه

معروف الدین صالحی

کارشناس آزمایشگاه

اسد کنار بروژی

کارشناس آزمایشگاه

احسان نصراله پور

کارشناس فناوری اطلاعات

4214

ناهید موسوی

کارشناس کامپیوتر

4275

زهرا قدیری

کارشناس آموزش

4206

فرخنده فرامرزی

مسئول آموزش

4208

علیرضا تمری فر

مسئول امور عمومی

4210