امروز

پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

کارکنان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نام محل کار سمت تلفن

ناهید موسوی

کارشناس کامپیوتر

4275

لیلا خلیلی

کارشناس پژوهش

4212

سمیرا محسنی آذر

کارشناس آموزشی

4207

پریسا هادی

کارشناس آموزشی

4206

فرخنده فرامرزی

مسئول آموزش

4208

محمدباقر صفدر

مسئول امور عمومی

4210