امروز

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

کارکنان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نام محل کار سمت تلفن

رحیم شیرازی نقده

مسئول کتابخانه

داخلی 2841

همت علیزاده

مسئول دفتر رئیس دانشکده

داخلی 2906 - مستقیم 32775660