امروز

چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

 

 شماره تماس کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی و برق و کامپیوتر

 

ردیف

دانشکده

نام نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

فنی و مهندسی خانم رضایی مسئول آموزش 2901 31122901  

2

فنی و مهندسی خانم تفکر (عمران - پلیمر) کارشناس آموزش 2987 31122987  

4

فنی و مهندسی آقای فریدونی (مکانیک - شیمی) کارشناس آموزش 2985 31122985  

5

فنی و مهندسی آقای جلیلی (معدن - صنایع - مواد) کارشناس آموزش 2985 31122985  

6

برق و کامپیوتر خانم فرامرزی کارشناس مسئول آموزش 4208 31124208  

7

برق و کامپیوتر خانم قدیری کارشناس آموزش 4206 31124206  

8

برق و کامپیوتر خانم دلپسند کارشناس آموزش 4210 31124210  

9

دانشکده مهندس نصراله پور کارشناس فناوری اطلاعات 4214 31124214  


  شماره تماس مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی و برق و کامپیوتر

جهت پاسخگویی به سوالات دانشجویان

ردیف

گروه

نام نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

1

کامپیوتر دکتر اضغریان 044-31124221  a.asgharian@urmia.ac.ir

2

برق - قدرت دکتر تلاوت 044-31124318 v.talavat@urmia.ac.ir

4

برق - مخابرات دکتر نوری نیا 044-31123004 j.nourinia@urmia.ac.ir

5

برق الکترونیک دکتر موسی زاده 044-33452807 m.mousazadeh@urmia.ac.ir

6

مکانیک دکتر خلیلیان 044-31122851 m.khalilian@urmia.ac.ir

7

معدن دکتر موسی زاده 044-31122890 s.moosazadeh@urmia.ac.ir

8

عمران دکتر قنبرزاده 044-31123017 m.ghanbarzadehlak@urmia.ac.ir

9

مواد دکتر شهباز 044-31122881 m.shahbaz@urmia.ac.ir

10

شیمی دکتر آقائی نژاد 044-31122908 m.aghaeinejad@urmia.ac.ir
11 پلیمر خانم دکتر محمدی 044-31122863 m.mohamadinasrabadi@urmia.ac.ir
12 صنایع خانم دکتر کاتبی 044-31122848 y.katebi@urmia.ac.ir