امروز

سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر سجاد گلوانی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر محمد فرهادی کنگرلو
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر فرناز صباحی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - کنترل
شماره تلفن
دکتر بابک قالب ساز جدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
کامپیوتر - نرم‌افزار
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی
شماره تلفن
دکتر لیلا شریفی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
کامپیوتر - نرم‌افزار
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی
شماره تلفن
دکتر سجاد گلشن نواز
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر نازیلا نیکدل
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق-کنترل
شماره تلفن
دکتر مرتضی مجرد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق الکترونیک
شماره تلفن

Pages