امروز

سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر محمد فرهادی کنگرلو
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر فرناز صباحی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - کنترل
شماره تلفن
دکتر بابک قالب ساز جدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
دانشکده
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی
شماره تلفن
دکتر لیلا شریفی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
کامپیوتر - نرم‌افزار
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی
شماره تلفن
دکتر سجاد گلشن نواز
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر نازیلا نیکدل
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق-کنترل
شماره تلفن
دکتر مرتضی مجرد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق الکترونیک
شماره تلفن
دکتر سید صدرا کاشف
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - مخابرات
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - مخابرات
شماره تلفن
31124250
دکتر یوسف نیشابوری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
4326
دکتر توحید غنی زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی مهندسی برق قدرت - سیستم های قدرت
شماره تلفن

Pages