امروز

یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر جمشید باقرزاده
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
کامپیوتر - نرم‌افزار
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی نرم افزار
شماره تلفن
دکتر صالح یوسفی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
کامپیوتر - نرم‌افزار
مدرک تحصیلی
شماره تلفن
دکتر لیلا شریفی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
کامپیوتر - نرم‌افزار
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی
شماره تلفن
دکتر اصغر اصغریان اصل
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
کامپیوتر - نرم‌افزار
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی کامپیوتر
شماره تلفن
دکتر چنگیز قبادی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
برق - مخابرات
مدرک تحصیلی
دکترای مخابرات
شماره تلفن
۲۸۳۴
دکتر جواد نوری نیا
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
برق - مخابرات
مدرک تحصیلی
دکترای برق مخابرات - میدان
شماره تلفن
۲۹۰۶
دکتر ماهرخ غنی شایسته
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
برق - مخابرات
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی برق- مخابرات سیستم
شماره تلفن
دکتر مهدی چهل امیرانی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
برق - مخابرات
مدرک تحصیلی
دکترای برق مخابرات
شماره تلفن
دکتر مرتضی ولی زاده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - مخابرات
مدرک تحصیلی
دکترای برق الکترونیک
شماره تلفن
دکتر سید صدرا کاشف
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - مخابرات
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - مخابرات
شماره تلفن
31124250

Pages