امروز

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

 

 

 

نام نام خانوادگی

سمت/پست

شماره داخلی

تلفن مستقیم

1 دکتر مهدی چهل امیرانی ریاست دانشکده 4200
4201
04431124200
04431124201
2 دکتر وحید تلاوت معاونت آموزشی 4203 04431124203
 3  دکتر مرتضی ولی زاده   معاونت پژوهشی  4204  04431124204
 4  دکتر امیر فتحی  مدیر رستة علمی برق و کامپیوتر
مشاور فرهنگی اجتماعی دانشکده
 4210 04431124210
 5  فاطمه دل پسند  مسئول دفتر و دبیرخانه
کارشناس پژوهش
 4200
4201
 04431124200
04431124201
 6 ناهیده رحمانی دیدار  مسئول آموزش  4208 04431124208
 7  زهرا قدیری  کارشناس آموزش  4206  04431124206
 8  احسان نصرالله پور  کارشناس فناوری اطلاعات  4214 04431124214
 9  سعید زینالی  مسئول کلاسها
مدیر امور عمومی
 4209  04431124209
10  رحیم برزگری  کارشناس آزمایشگاه  4423  04431234423
11  مجید نیکزاد  کارشناس آزمایشگاه  4423  04431234423
12 حامد ساکن بناب کارشناس آزمایشگاه 4423 04431234423
13  اسد اسد برقی  کارشناس آزمایشگاه  4423 04431124423
14  دکتر مرتضی موسی زاده  مدیر گروه برق-الکترونیک  4290 04431124290
04433452807
15  دکتر میرمجید قاسمی  معاون گروه برق- الکترونیک  4296 04431124296
16  دکتر خیراله حدیدی  عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونیک    
17  دکتر بهبود مشعوفی  عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونیک  4292 04431124292
18  دکتر سعید افرنگ  عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونیک  4282 04431124282
19 دکتر مرتضی مجرد عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونیک 4297 04431124297
20 دکتر امیر فتحی عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونیک 4291 04431124296
21 دکتر بهروز طوسی مدیر گروه برق-قدرت 4320 04431124320
22 دکتر یوسف نیشابوری معاون گروه برق -قدرت 4326 04431124326
23  دکتر داریوش نظر پور  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت 4311 04431124311
24  دکتر محمد فرهادی کنگرلو  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت  4328  04431124328
25  دکتر سجاد گلشن نواز  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت  4312 04431124312
26 دکتر توحید غنی زاده عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت 4317 04431124317
27 دکتر سجاد گلوانی عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت 4322 04431124322
28 دکتر وحید تلاوت  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت  4321  04431124321
29  دکتر نازیلا نیکدل  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت  4327 04431124327
30  دکتر فرناز صباحی  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت  4325  04431124325
31  دکتر رضا بهین فراز  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت  4316 04431124316
32  دکتر چنگیز قبادی  مدیر گروه برق-مخابرات  4242 04431124242
04433451037
33 دکتر سید صدرا کاشف معاون گروه برق- مخابرات 4250 04431124250
34 دکتر جواد نوری نیا عضو هیأت علمی گروه برق-مخابرات 4240 04431124240
35 دکتر ماهرخ غنی شایسته عضو هیأت علمی گروه برق-مخابرات 4252 04431124252
36 دکتر مهدی چهل امیرانی عضو هیأت علمی گروه برق-مخابرات 4241 04431124241
37  دکتر مرتضی ولی زاده  عضو هیأت علمی گروه برق-مخابرات 4251 04431124251
38  دکتر سارا پورمحمد  عضو هیأت علمی گروه برق-مخابرات  4247  04431124247
39 دکتر اصغر اصغریان اصل مدیر گروه کامپیوتر 4221 04431124221
40  دکتر جمشید باقرزاده  عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر 4230  04431124230
41  دکتر صالح یوسفی  عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر  4232 04431124232
42  دکتر لیلا شریفی  عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر  4222  04431124222
43  دکتر میرسامان تاجبخش  عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر  4227 04431124227