امروز

یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

 

 

نام نام خانوادگی

سمت/پست

شماره داخلی

تلفن مستقیم

  ریاست دانشکده 4200
4201
04431124200
04431124201
  معاونت آموزشی 4203 04431124203
   معاونت پژوهشی  4204  04431124204
 دکتر امیر فتحی  مدیر رستة علمی برق و کامپیوتر
مشاور فرهنگی اجتماعی دانشکده
 4210 04431124210
 فاطمه دل پسند  مسئول دفتر و دبیرخانه
کارشناس پژوهش
 4200
4201
 04431124200
04431124201
ناهیده رحمانی دیدار  مسئول آموزش  4208 04431124208
 زهرا قدیری  کارشناس آموزش  4206  04431124206
 احسان نصرالله پور  کارشناس فناوری اطلاعات  4214 04431124214
 سعید زینالی  مسئول کلاسها
مدیر امور عمومی
 4209  04431124209
 رحیم برزگری  کارشناس آزمایشگاه  4423  04431234423
 مجید نیکزاد  کارشناس آزمایشگاه  4423  04431234423
حامد ساکن بناب کارشناس آزمایشگاه 4423 04431234423
 اسد اسد برقی  کارشناس آزمایشگاه  4423 04431124423
 دکتر مرتضی موسی زاده  عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونیک  4290 04431124290
04433452807
 دکتر میرمجید قاسمی  عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونیک  4296 04431124296
 دکتر خیراله حدیدی  عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونیک  4288 04431124288
 دکتر بهبود مشعوفی  عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونیک  4292 04431124292
 دکتر سعید افرنگ  عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونیک  4282 04431124282
دکتر مرتضی مجرد عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونیک 4297 04431124297
دکتر امیر فتحی عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونیک 4291 04431124291
دکتر صدیقه بابائی صداقت عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونیک  4297  04431124297
دکتر محمد فرهادی کنگرلو  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت 4328 04431124328
دکتر رضا بهین فراز  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت 4326 04431124326
 دکتر داریوش نظر پور  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت 4311 04431124311
دکتر بهروز طوسی  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت  4320  04431124320
 دکتر سجاد گلشن نواز  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت  4312 04431124312
دکتر توحید غنی زاده عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت 4317 04431124317
دکتر سجاد گلوانی عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت 4322 04431124322
دکتر وحید تلاوت  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت  4321  04431124321
 دکتر نازیلا نیکدل  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت  4327 04431124327
 دکتر فرناز صباحی  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت  4325  04431124325
دکتر یوسف نیشابوری  عضو هیأت علمی گروه برق-قدرت  4326 04431124326
دکتر سید صدرا کاشف عضو هیأت علمی گروه برق-مخابرات  4250 04431124250
04433451037
دکتر سارا پورمحمد عضو هیأت علمی گروه برق-مخابرات 4247 04431124247
دکتر جواد نوری نیا عضو هیأت علمی گروه برق-مخابرات 4240 04431124240
دکتر ماهرخ غنی شایسته عضو هیأت علمی گروه برق-مخابرات 4252 04431124252
دکتر مهدی چهل امیرانی عضو هیأت علمی گروه برق-مخابرات 4241 04431124241
 دکتر مرتضی ولی زاده  عضو هیأت علمی گروه برق-مخابرات 4251 04431124251
دکتر چنگیز قبادی  عضو هیأت علمی گروه برق-مخابرات  4242  04431124242
 دکتر صالح یوسفی  عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر 4232 04431124232
دکتر میرسامان تاجبخش  عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر 4227  04431124227
دکتر جمشید باقرزاده  عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر  4230 04431124230
 دکتر لیلا شریفی  عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر  4222  04431124222
 دکتر اصغر اصغریان اصل  عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر  4221 04431124221