امروز

دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

 

آدرس ایمیل آموزش دانشکده برق: electronic.edu@urmia.ac.ir

 

 شماره تماس کارشناسان محترم آموزش و پژوهش و فناوری دانشکده برق و کامپیوتر

 

ردیف

دانشکده

نام نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

1

برق و کامپیوتر خانم فرامرزی مسئول آموزش 4208 31124208

2

برق و کامپیوتر خانم قدیری کارشناس آموزش 4206 31124206

3

برق و کامپیوتر خانم دلپسند کارشناس پژوهش 4210 31124210
4 برق و کامپیوتر مهندس نصراله پور کارشناس فناوری اطلاعات 4214 31124214


  شماره تماس مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر

جهت پاسخگویی به سوالات دانشجویان

ردیف

گروه

نام نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

1

کامپیوتر دکتر اضغریان 044-31124221  a.asgharian@urmia.ac.ir
2 برق - قدرت دکتر طوسی 044-31124320 b.tousi@urmia.ac.ir
3 برق - مخابرات دکتر قبادی
044-33451037 ch.ghobadi@urmia.ac.ir
4 برق الکترونیک دکتر موسی زاده 044-33452807 m.mousazadeh@urmia.ac.ir