امروز

جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱

کارکنان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نام محل کار سمت تلفن

فرید صمدی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

4200 - 4201

فرخنده فرامرزی

مسئول آموزش

4208

زهرا قدیری

کارشناس آموزش

4206

فاطمه دلپسند

کارشناس پژوهش

4210

احسان نصراله پور

کارشناس فناوری اطلاعات

4214

نعمت نوبخت

کارپرداز و مسئول امور عمومی

4209

شهلا سروری

کارشناس مالی و حسابداری

4222

مجید نیکزاد

کارشناس آزمایشگاه

رحیم برزگری

کارشناس آزمایشگاه

محمد ساکن بناب

کارشناس آزمایشگاه

Pages