امروز

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

کارکنان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نام محل کار سمت تلفن

فاطمه دلپسند

مسئول دفتر ریاست دانشکده

4200-4201

ناهیده رحمانی دیدار

مسئول آموزش

4208

زهرا قدیری

کارشناس آموزش

4206

فاطمه دلپسند

کارشناس پژوهش

4200-4201

احسان نصراله پور

کارشناس فناوری اطلاعات

4214

سعید زینالی

مسئول کلاس ها

4209

سعید زینالی

مسئول امور عمومی

4209

مجید نیکزاد

کارشناس آزمایشگاه

4423

رحیم برزگری

کارشناس آزمایشگاه

4423

محمد ساکن بناب

کارشناس آزمایشگاه

4423

اسد اسدبرقی

کارشناس آزمایشگاه

4423

ناهید موسوی

کارشناس کامپیوتر

4275