امروز

دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

کارکنان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نام محل کار سمت تلفن

فاطمه دلپسند

مسئول دفتر ریاست دانشکده

4200 - 4201

فرخنده فرامرزی

مسئول آموزش

4208

زهرا قدیری

کارشناس آموزش

4206

فاطمه دلپسند

کارشناس پژوهش

4200-4201

احسان نصراله پور

کارشناس فناوری اطلاعات

4214

نعمت نوبخت

کارپرداز و مسئول امور عمومی

4209

فرید صمدی

مسئول کلاس ها

4213

بابک جوادی

کارشناس مالی و حسابداری

4210

مجید نیکزاد

کارشناس آزمایشگاه

رحیم برزگری

کارشناس آزمایشگاه

محمد ساکن بناب

کارشناس آزمایشگاه

اسد اسدبرقی

کارشناس آزمایشگاه

ناهید موسوی

کارشناس کامپیوتر

4275