امروز

یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر سارا پورمحمد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - مخابرات
مدرک تحصیلی
دکتری برق مخابرات - میدان
شماره تلفن
دکتر مرتضی فرسادی
مرتبه علمی
دانشیار بازنشسته
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر داریوش نظرپور
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر بهروز طوسی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر وحید تلاوت
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای برق قدرت
شماره تلفن
دکتر سجاد گلوانی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر محمد فرهادی کنگرلو
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر فرناز صباحی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - کنترل
شماره تلفن
دکتر سجاد گلشن نواز
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق - قدرت
شماره تلفن
دکتر نازیلا نیکدل
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق-کنترل
شماره تلفن

Pages