امروز

یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر نازیلا نیکدل
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق-کنترل
شماره تلفن
دکتر یوسف نیشابوری
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق - قدرت
شماره تلفن
4326
دکتر توحید غنی زاده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی مهندسی برق قدرت - سیستم های قدرت
شماره تلفن
دکتر رضا بهین فراز
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - قدرت
مدرک تحصیلی
دکتری برق-کنترل
شماره تلفن
دکتر عبداله خویی
مرتبه علمی
استاد بازنشسته
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی مهندسی الکترونیک
شماره تلفن
دکتر ابراهیم عباسپور ثانی
مرتبه علمی
دانشیار بازنشسته
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق الکترونیک
شماره تلفن
دکتر خیراله حدیدی
مرتبه علمی
استاد
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکترای تخصصی برق الکترونیک
شماره تلفن
دکتر سعید افرنگ
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی مهندسی برق (نانوالکترونیک)
شماره تلفن
دکتر بهبود مشعوفی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکترای مهندسی برق الکترونیک
شماره تلفن
۲۸۳۳
دکتر مرتضی موسی زاده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی مهندسی الکترونیک
شماره تلفن

Pages