امروز

یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر مرتضی مجرد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق الکترونیک
شماره تلفن
دکتر امیر فتحی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکترای برق الکترونیک
شماره تلفن
دکتر میرمجید قاسمی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری برق الکترونیک
شماره تلفن
دکتر صدیقه بابائی صداقت
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق الکترونیک
شماره تلفن

Pages