امروز

چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱

اعضای هیأت علمی دانشکده

دکتر مرتضی مجرد
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق الکترونیک
شماره تلفن
دکتر امیر فتحی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
برق - الکترونیک
مدرک تحصیلی
دکتری مهندسی برق الکترونیک
شماره تلفن

Pages