امروز

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

امکانات گروه

 

آزمایشگاه های تحقیقاتی

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته

آزمایشگاه محاسبات 

آزمایشگاه اینترنت اشیاء (IoT)

آزمایشگاه های آموزشی:

آزمایشگاه سیستم 

آزمایشگاه پایگاه 

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری

تجهیزات

ردیف

عنوان دستگاه

تعداد

شرح کاربرد

1

MikroTik RB433AH – Router Board

3

پشتیبانی سر فصل دوره‌های:
MTCNA - MikroTik Certified Network Associate
MTCRE - MikroTik Certified Routing Engineer
MTCRE - MikroTik Certified Routing Engineer
MTCTCE - MikroTik Certified Traffic Control Engineer
MTCUME - MikroTik Certified User Management Engineer

2

MikroTik CCR1009 – Cloud Router

1

3

Cisco 2811 – Router

4

پشتیبانی سر فصل دوره‌های:
CCNP - Cisco Certified Network Professional
CCNA - Cisco Certified Network Associate

4

Cisco 3825 – Router

1

5

Cisco 2500 – Router

3

6

Cisco 3750 - L3 Switch

2

7

HP DL380P_G9 – Server

2

اجرای محاسبات سنگین و شبیه‌سازها
ارائه ماشین‌های مجازی پایدار، سریع و امن
ارائه سرویس‌های Web، GIT، FTP و...

8

Digium 1A8B00F - Telephony Card

1

پشتیبانی سرفصل دوره VoIP مبتنی بر Asterisk
dCAP - Digium-Certified Asterisk Professional
dCAA - Digium Certified Asterisk Administrator

9

Yealink T21P - IP Phone

5

10

Raspberry Pi 2 - ARMV7 Embedded Computer

10

سیستم‌های تعبیه و اینترنت اشیاء