امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
نام دانشجو: 
جواد بابائی ترکمانی
عنوان پایان نامه : 
یک مدل مدیریت اعتماد بر پایه شهرت و ریسک در اینترنت اشیاء
مکان: 
اسکایپ
تاریخ دفاع: 
1399/06/30
ساعت: 
14:00