امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

یکی از مباحث روز دنیا که بسیار مورد توجه قرارگرفته شبکi های حسگر بیسیم می باشد. شبکه حسگر بی سیم مجموعه
ای از تعداد زیادی گره حسگر با اندازه کوچک و قابلیت های مخابراتی و محاسباتی محدود است که به منظور جمع آوری و انتقال
اطلاعات از یک محیط به سمتی کi کاربر و یا ایستگاه پایه به کار برده می شود. پژوهش حاضر با هدف افزایش بهره وری انرژی
شبکه های حسگر بیسیم انجام شد. در روش پیشنهادی از روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله و انتخاب سرخوشه ها
استفاده شد. بعد از بهینه سازی مکان سرخوشه ها در هر خوشه، برای دریافت دادههای هر خوشه، باید مسیری با کمترین میزان
مصرف انرژی یافته شود که برای این منظور از الگوریتم کلونی مورچگان استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوریتم های ارائه شده از
طریق کاهش طول ارسال داده ها انرژی مصرف شده در مسیر انتقال را کاهش میدهند که دلیل قرار گرفتن طول انتقال به عنوان
تابع هزینه نیز یکسان بودن نرخ ارسال در میان سرخوشه ها میباشد.
کلمات کلیدی: شبکه حسگر بیسیم، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم کلونی مورچگان، سرخوشه، مسیریابی.

نام دانشجو: 
پژمان قاسم نژاد نای بین
عنوان پایان نامه : 
بهبود روش انتخاب سرخوشه و مسیریابی بین خوشه ها به وسیله الگوریتم های ژنتیک و کلونی مورچگان با هدف بهره وری انرژی در شبکه iای حسگر بیسیم
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
لینک جلسه دفاع اسکایپ: https://join.skype.com/bwzyhS4LmmxC
تاریخ دفاع: 
1399/12/13
ساعت: 
16:30