امروز

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

مروزه، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نه تنها از دیدگاه مسائل زیست محیطی حائز اهمیت است؛ بلکه با در نظر گرفتن سیاست های راهبردی بلندمدت کشورها، از جمله حفظ تنوع در سبد تأمین انرژی، ضروری به نظر می رسد. در اکثر کشورهای جهان، مخصوصا کشورهای توسعه یافته مانند؛ آمریکا، آلمان و چین انرژی های تجدیدپذیر در برنامه ریزی های کلان مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، به تدریج استفاده از منابع تولید پراکنده، مخصوصا انرژی های تجدید پذیر، در سمت مصرف توسعه می یابد. در چنین فضایی، شاهد تبدیل سیستم های توزیع از حالت غیرفعال به فعال خواهیم بود.تجمیع منابع تولید پراکنده با مسائل متعددی از جمله کنترل تقسیم توان در عملکرد جزیره ای ریزشبکه روبه رو است. یکی از روش های کنترل تقسیم توان در میان منابع تولید پراکنده، کنترل مشخصه های افتی هر یک از منابع می باشد. روش کنترل افتی، قادر است تقسیم توان حقیقی را به درستی محقق سازد، در حالی که تقسیم توان راکتیو به دلیل عدم تطابق در افت ولتاژ فیدرها به درستی انجام نمی شود. همچنین، عدم تطابق در افت ولتاژ فیدرها می تواند باعث ایجاد جریان چرخشی بین منابع تولید پراکنده در ریزشبکه شود. در این پژوهش، یک استراتژی که از یک کنترل افت ولتاژ تطبیقی برای دستیابی به توزیع دقیق توان راکتیو استفاده می کند، بررسی می‌شود. به جای کنترل مستقیم ولتاژ خروجی اینورتر، شیب افت ولتاژ تنظیم می شود تا با استفاده از پیوندهای ارتباطی، عدم تطابق در افت ولتاژ فیدرها را جبران کند. اگر کانال ارتباطی مختل شود، کنترلر با آخرین ضریب افت تنظیم شده کار می کند که همچنان از کنترل کننده با ضریب افت ثابت اولیه بهتر عمل می¬کند. همچنین، عمل کنترل خالص شرایط افت تطبیقی نشان داده شده است که تأثیر ناچیزی بر ولتاژ باس ریزشبکه دارد. از آنجایی که ارتباط در حلقه کنترل تنظیم محلی استفاده نمی شود، این استراتژی ذاتاً از تاخیر در پیوندهای ارتباطی مصون است.روش پیشنهادی بر روی یک سیستم آزمایش نمونه در نرم افزار MATLABشبیه سازی گردیده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی به طور کامل قادر است توان راکتیو را با جبران عدم تطبیق امپدانس خطوط تغذیه به صورت صحیح تقسیم کند.کلمات کلیدی: ریزشبکه ،تولید پراکنده ،کنترل افتی ،توزیع توان راکتیواستاد راهنما: دکتر داریوش نظرپوراساتید داور: دکتر سجاد گلوانی و دکتر فرناز صباحی

نام دانشجو: 
پوریا سعیدزاده سعادتلو
عنوان پایان نامه : 
تقسیم توان راکتیو بین منابع تولید پراکنده در بهره برداری جزیره ای ریزشبکه
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
دانشکده برق
تاریخ دفاع: 
1400/11/19
ساعت: 
13:00