امروز

یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

ماهیت تصادفی و نوسان توان خروجی انرژیهای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی با افزایش سطح نفوذ این نوع انرژیها، چالشهایی را برای امنیت و پایداری شبکه توزیع به همراه خواهد داشت. توجه همه جانبه به اقتصاد، امنیت و انعطاف پذیری سیستم به کانون پژوهش درزمینه برنامه ریزی بهینه سازی شبکه های توزیع تبدیل‌شده است.در بررسی مسئله تخصیص منابع انعطاف پذیر شبکه توزیع، در این پایان نامه، رابطه عرضه (تأمین) و تقاضای انعطاف پذیری شبکه توزیع مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته و یک مدل بهینه سازی مشترک دوسطحی برای برنامه ریزی و بهره برداری منابع انعطاف پذیر تعریف می شود. در لایه عملیاتی یا سطح بهره برداری، نرخ ناکافی بودن انعطاف پذیری به‌عنوان شاخص ارزیابی انعطاف پذیری سیستم معرفی می شود و همچنین باهدف بهینه سازی هزینه عملیاتی سالانه سیستم، تلفات شبکه، میزان رهاشدگی انرژی باد و خورشید در اقتصاد سیستم موردبحث قرار می گیرد.در سطح برنامه ریزی، امنیت سیستم با معرفی شاخص امنیت سیستم باهدف بهینه سازی هزینه سالانه سیستم ارزیابی می شود. علاوه بر این، در این پایان نامه، سرمایه گذاری شرکت های ثالث (بخش خصوصی) در سیستم ذخیره انرژی در بازار برق درنظرگرفته شده و تأثیر راهبردهای عملکرد ذخیره سازی انرژی تحت سرمایه گذاران مختلف بر تخصیص منابع انعطاف پذیر مطالعه می شود. در این پایان نامه از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای حل مدل تخصیص دوسطحی استفاده‌شده است.برای راستی آزمایی و تجزیه وتحلیل روش پیشنهادی نیز سیستم توزیع 33 شینه IEEE مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی درستی عملکرد مدل تخصیص دوسطحی پیشنهادی را تایید می کند. کلیدواژه ها: منابع تنظیم انعطاف پذیر، مدل برنامه ریزی دوسطحی، انعطاف پذیری شبکه توزیع، منابع انرژی تجدیدپذیراساتيد راهنما : دكتر گلشن نواز ، دكتر نظرپور اساتيد داور: دكتر طوسي ، دكتر تلاوت

نام دانشجو: 
حميدرضا صمدخواه تمر
عنوان پایان نامه : 
هبود انعطاف پذيري شبكه توزيع در حضور منابع انرژي تجديدپذير
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
كلاس طبقه ٣ بلوك ٣
تاریخ دفاع: 
1400/12/07
ساعت: 
12:00