امروز

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲

داوطلبان عزیز برای جلوگیری از اتلاف وقت لطفا از سامانه  ثبت نام و مصاحبه regint.urmia.ac.ir کارت ورود به جلسه خود را ببینید و با توجه به زمان مصاحبه مراجعه نمایید.
مصاحبه ها روز سه شنبه 14 تیرماه در محل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر واقع در پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه برگزار خواهد شد.
به همراه داشتن نسخه فیزیکی تمامی مدارک آپلود شده در سامانه ثبت نام و مصاحبه ضروری است.