امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

شبکههای نسل جدید برای برآورده کردننیازمندیهای بسیار متنوع کاربران به استفاده از شبکه-
های ناهمگن
(Hetnetها) و شبکههای سه بعدی برای هوشمندسازی و انعطافپذیری در ارائهی سرویسهای
جدید روی آوردهاند. اما بهرهگیری از
HetNetها با چالشهای انتخاب نوع ایستگاه مناسب به دلیل نیاز به
تعادل بین میزان بار ایستگاههای مختلف، مدیریت تداخل ناشی از افزایش تعداد دستگاهها و تنوع شبکهها
مواجه است. به همین دلیل
در این رساله، در راستای رفع مشکلاتHetNetها، ابتدا چالش بهبود کیفیت
سرویس (
QoS) کاربران در مناطق شهری، با بهرهگیریاز یکی از الگوریتمهای مبتنی بر یادگیری تقویتی،
روشراهزن چند دست (
MAB)، بررسی میشود. سپس در یک سناریو توسعه یافته، استفاده از چالش
برانگیزترین نوع سرویسها، سرویسهای نیازمند به قابلیت اطمینان بالا و تاخیر کم (
URLLC)، در پروژه-
های صنعتی با هدف بهبود
QoSبا بهرهگیری ازشبکههای سه بعدیارزیابی میشود. در این مسئله، در یک
پروژهی صنعتی و در فضایی گسترده سرویسهای
URLLCبرای کاربران اینترنت اشیا صنعتی (IIoT) ارائه
و ارتباطات در شبکهای
ناهمگنبا استفاده همزمان از ایستگاههای زمینی و همچنین با کمک هواپیماهای
بدون سرنشین (
UAVها) فراهم میشود. به دلیل محدودیتهای پردازشی گرهها، پردازش شبکه باید کاهش
یابد، زیرا تمام دستگاههای
IIoTو همچنینUAVها دارای محدودیت منبع انرژی هستند.در رساله کنونی
تلاش میشود برای اولین بار در پروژهای واحد، با کمک
UAVها نیازمندیهای تعداد زیادی از دستگاههای
IIoT
در یک منطقهی وسیع که به سرویسهایURLLCنیاز دارند، برآورده شود. برای حل این مسئله از
روش
Q-Learning، یکی از روشهای مبتنی بر یادگیری تقویتی برای برآورده کردن نیازمندیهای
سرویسهای مورد نظر و کاهش مصرف انرژیاستفاده میشود
. همچنین در یک سناریوی وسیعتر با بهره-
گیری از مجموعهای از
UAVها، نیازمندیهای دستگاههایIIoTبررسی میشود که برای جلوگیری از
برخورد میان
UAVها و برآورده کردن نیازمندیهای کاربران از روشQ-Learningعمیق استفاده خواهد
شد.
همچنین با الهام گرفتن از بخشهای سختافزاری در سیستمهای کامپیوتری، بازوی دیسک، مسئلهای
طراحی مسیر پرواز
UAVها به منظور برآورده کردن نیازمندیهای کاربران و کاهش مصرف انرژی، بررسی و
رویکردی جدید برای حل مسئله ارائه میشود

 

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر بهدیساسلامنور
هیئت داورانداخلي:جناب آقای دکتر جمشید باقرزاده
سرکار خانم دکتر لیلا شریفي
داورخارجي:جناب آقای دکتر وحید سلوک

نام دانشجو: 
شهوبو صالحي
عنوان پایان نامه : 
یادگیری تقویتي برای حل مشکلات پیشرفته کیفیت سرویس و کیفیت تجربه در ارتباطات بيسیم نسل جدید
مقطع تحصیلی: 
دکتری
مکان: 
سالن آمفي تئاتر دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه
تاریخ دفاع: 
روز شنبه، اول مرداد ماه1401
ساعت: 
10:00