امروز

یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳

کرسی نظریه پردازی (میکروالکترونیک الی ترین چالش سیاسی بین چین و امریکا)

و تعریف جایگاه ایران در آینده این صنعت