امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

با توجه به افزایش قیمت سوخت مورد نیاز نیروگاه های تولید توان الکتریکی، بهره برداری موثر و اقتصادی از سیستم های قدرت از اهمیت خاصی برخوردار شدهاست. برای این منظور، در صنعت برق،پخش بار بهینه (OPF،) بهعنوان یکی از مهمترین ابزاربرای رسیدن به این مهم مطرحمی باشد.در این روش ضمن تامین اقتصادی بار مصرفکنندگان و رعایت تمامی محدودیتهای شبکه، همزمان میتوان هزینه بهره برداری از نیروگاه ها، تلفات شبکه یا هر تابع هدف دیگری را مورد توجه قرار داد.از سوییدیگر با توجه به نفوذ روزافزون نیروگاههای تجدیدپذیر با ماهیت احتمالاتی به همراه سایر منابع ایجاد کننده عدم قطعیت در سیستمهای قدرت، وضعیت شبکه نوسانی و کمیتهای سیستم قدرت به متغیرهای تصادفی تبدیل میشوند.تحت این شرایط بهره گیری از روش هایی برای ارائه ارزیابی دقیق از وضعیت سیستم های قدرت با لحاظ کردن تمام عدم قطعیت ها موجود در این سیستم ها بسیار ضروری و حائز اهمیت است.
در این پایان نامه حل مسئله
OPFفازیاحتمالاتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت امکاناحتمال در متغیرهای غیرقطعی ورودی مورد توجه قرار گرفته است.برای این منظور ضمن استفاده از تئوری مجموعه های فازی،ارزیابی احتمالاتی مسئله توسط روش تخمین دو نقطه ای (2PEM) انجام شده است.همچنین  به منظور حل مسئله مذکور و استخراج راه حل بهینهاز روشPSOاستفاده شده است. در راستاینشان دادن اثربخشی روش مطالعه پیشنهادی، از شبکه30شین استانداردIEEEبه عنوان شبکه نمونه برای پیادهسازی و استخراج نتایج استفادهمیشود

نام دانشجو: 
مسعود ذوالفقاری مقدم
عنوان پایان نامه : 
پخش بار بهینه فازی–احتمالاتی با استفاده از توزیع امکان–احتمال
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
دانشکده برق و کامپیوتر
تاریخ دفاع: 
1401/11/19
ساعت: 
13:00