امروز

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

ه دلیل  توانایی  آنها  در کنترل مداوم  FACTS(  کنترل کنندههای   سیستم  انتقال  متناوب  انعطافپ ذیر جریان  توان اکتیو  و راکتیو  در شبکه، نقش اسا سی  در افزایش  سطح نفوذ منابع انرژی  تجدی دپذیر  ایفا  میکنند.   (  تخصیص مناسب جبرانکننده استاتیکی توان راکتیو ، تا حد زیادی    میتوان د پایداری ولتاژ را در شبکه SVC)  از  نظر  افزایش  پایداری  ولتاژ  در کنار  SVC بهبود بخشد. بنابراین،  انتخاب  اندازه و  مکان مناسب برای  نصب  کاهش تلفات توان  موضوعی   واقعی  و مهم است   که البته عدم قطعیت و همبستگی بین منابع انرژی تجدیدپذیر  و عناصر شبکه ممکن است بر روی  نتیجه آن  بسیار تاثیر گذار باشد.   )با هدف  جایابی مکان و اندازه بهینه  MOPSO (  در این پایاننامه الگوریتم بهینه سازی ذرات چند هدفه  57    و با تابع هدف کاهش تلفات و بهبود پایداری ولتاژ  (با معیار مودال)  در کنار هم، در   شبکه  انتقال SVC شین استاندارد با سطح نفوذ بالای تولید باد در   نظر  گرفته شده  است.   در این  مطالعه، عدم  قطعیت های  مرتبط  با تولید نیروگاه  بادی  و تقاضای  بار به کمک توزیعهای احتمالاتی  مدلسازی شده و به کمک روش خوشه بندی  ارزیابی  عدم قطعیت آنها صورت گرفته است .  همبستگی بین منابع انرژی تجدیدپذیر به کمک  K-means روش تجزیه چولسکی ایجاد شده است.    به کمک روش پیشنهادی در هر  SVC نتایج  استخراج شده  از پایاننامه، نشان میدهد که جایابی بهینه  دو حالت با همبستگی و بدون همبستگی پایداری ولتاژ را افزایش و تلفات شبکه را کاهش میدهد. همچنین  پروفیل ولتاژ شبکه، مقدار میانگین مقادیر ویژه و منحنی پایداری ولتاژ در حالت با همبستگی  نسبت به حالت   بدون همبستگی متفاوت خواهد بود،  بنابراین در نظرگیری همبستگی امری مهم است . واژگان کلیدی  خوشهبندی داده ها  –  ) - ارزیابی احتمالاتی SVC( حاشیه پایداری ولتاژ -  جبرانکننده استاتیکی توان راکتیو  عدمقطعیت – همبستگی  - الگوریتم بهینه سازی  چند هدفه

نام دانشجو: 
فاطمه حسینلو
عنوان پایان نامه : 
تخصیص بهینه جبران کننده استاتیکی توان راکتیو به منظور افزایش حاشیه پایداری ولتاژ شبکه های قدرت با در نظر گرفتن همبستگی بین منابع انرژی نجدیدپذیر
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
دانشکده برق و کامپیوتر
تاریخ دفاع: 
1401/11/24
ساعت: 
9:00