امروز

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

در این پایان نامه ساختار و چیدمان جدیدی برای شیفت دهنده فاز شش بیتی از نوع خط سوئیچ شده در فرکانس کاری  10گیگاهرتز با قابلیت ساخت با امکانات موجود معرفی شده است. در حالت معمول چیدمان بیت ها در کنار هم از بیت با کمترین درجه فاز ( )5.625به بزرگترین درجه فاز( )180می باشد. زمانی که فاصله خطوط انتقال متصل کننده دو بیت ، به یکدیگر کاهش می یابد تاثیراتی که روی یکدیگر می گذارند نیز بیشتر می شود به طوری که در زمان ترکیب بیت ها با یکدیگر نتایج غیر معمول به دست خواهد آمد، لذا با جا به جایی صحیح ترتیب بیت ها می توان به چیدمانی دست یافت که بیت ها کمترین تاثیر را بر روی یکدیگر داشته باشند.خط انتقال استفاده شده در این طرح پیشنهادی از نوع میکرواستریپ و سوئیچ مورد استفاده از نوع سری ، اتصال اهمی و دو سر ثابت می باشد.میانگین تلفات بازگشتی , 15.7 dBتلفات داخلی در بدترین حالت  -1.62dBو خطای فاز در بیشترین حالت  5درجه به دست آمده است.ابعاد کل ساختار نیز  4800*6550میکرومتر می باشد

نام دانشجو: 
حامد جراحی
عنوان پایان نامه : 
طراحی و شبیه سازی شیفت دهنده فاز شش بیتی از نوع خط سویچ شده ( )switched lineدر محدوده فرکانسی ( )X-Bandبا رویکرد کاهش اندازه و تلفات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
مکان: 
پژوهشکده میکروالکترونیک
تاریخ دفاع: 
1401/11/26
ساعت: 
16:00