امروز

جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱
مهندسی برق - قدرت

معرفی گروه مهندسی برق - قدرت

گروه مهندسی برق قدرت از سال 1385 در دانشکده فنیدانشگاه ارومیه با جذب دانشجو در رشته کارشناسی مهندسی برق قدرت به عنوان یکی از گرایش های گروه برق فعالیت خود را آغاز نموده است. از سال 1386 جذب دانشجو در رشته مهندسی برق قدرت در دو مقطع جداگانه کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته آغاز شد.

گروه مهندسی برق - قدرت

مدیر گروه
دکتر بهروز طوسی
دکترای تخصصی برق - قدرت
مرتبه علمی:
استاد
b.tousi@urmia.ac.ir
معاون گروه
دکتر یوسف نیشابوری
دکترای تخصصی برق - قدرت
مرتبه علمی:
استادیار
y.neyshabouri@urmia.ac.ir